SCRISOARE DE POZIȚIE
A PLATFORMEI PENTRU EGALITATE DE GEN ÎN CONTEXTUL ELABORĂRII PROIECTULUI LEGII BUGETULUI DE STAT 2024

Către:
Domnului Rotaru Petru, Ministru al Finanțelor
Doamnei Russu Cristina, Direcția bugetul de stat și bugetul public national
Domnului Botica Vasile, Șef direcție generală politiciti bugetare sectoriale

Prin prezenta, dorim să aducem atenția Ministerului Finanțelor asupra necesității de a implementa un cadru bugetar care să recunoască și să abordeze în mod consecvent inegalitățile de gen în Republica Moldova. Deși au fost depuse eforturi considerabile în ultimii ani pentru promovarea bugetării sensibile la dimensiunea de gen, constatăm cu regret că aceste demersuri au rămas în mare măsură neîndeplinite.
O evaluare recentă a managementului financiar public sensibil la dimensiunea de gen a evidențiat mai multe deficiențe și obstacole în calea implementării unei bugetări sensibile la gen în Republica Moldova. Printre principalele cauze ale acestei situații se numără lipsa unui cadru normativ adecvat, insuficiența capacităților instituționale în domeniul bugetării sensibile la gen în cadrul autorităților/instituțiilor bugetare, precum și penuria de date dezagregate din perspectiva egalității de gen în procesul de planificare și evidență a bugetelor.
Cu toate acestea, salutăm pozitiv începerea cooperării dintre Ministerul Finanțelor și UN Women, prin memorandumul semnat recent în acest an. Această colaborare reprezintă un pas semnificativ, indicând disponibilitatea de a aborda problemele legate de gen în cadrul proceselor de planificare a politicilor și bugetului. În acest sens, recomandăm cu fermitate consolidarea eforturilor pentru a elabora și implementa un cadru normativ solid și eficient care să sprijine bugetarea sensibilă la gen. Este esențial să se dezvolte și să se consolideze capacitățile instituționale în domeniul bugetării sensibile la gen, asigurând astfel succesul și durabilitatea acestei inițiative.
Prin urmare, în conformitate cu noul Program de promovare și asigurare a egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2023, costurile asociate acestui program vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru perioadele 2024-2026 și 2025-2027. Finanțarea programului va fi asigurată subsidiar în concordanță cu resursele financiare bugetate anual de către autoritățile administrative responsabile de realizarea obiectivelor și implementarea acțiunilor planificate.
Conform pct. 37 din program Resursele financiare necesare implementării Programului provin, în principal, din bugetul public național, alocate fiecărui minister și fiecărei instituții cu competențe în implementarea Programului, prin intermediul următoarelor programe/subprograme:
1. Programul 0228 Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
2. Programul 0206 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
3. Programul 0229 Ministerul Sănătății;
4. Programul 0243 Agenția Relații Interetnice;
5. Programul 0205 Afaceri Interne;
6. Subprogramul 0402 Respectarea drepturilor și libertăților omului;
7. Subprogramul 0403 Protecția împotriva discriminării;
8. Subprogramul 3101 Politici și management în domeniul apărării;
9. Subprogramul 4012 Instruire inițială și continuă în domeniul justiției;
10. Subprogramul 6105 Implementarea proiectelor de dezvoltare regională;
11. Subprogramul 5004 Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (inclusiv Progamul ,,Femei în Afaceri”).

Documentul integral poate fi accesat aici. 

Comentarii sunt blocate.