Membri

Gender-Centru

Membru

Gender-Centru activează din 1998, înregistrată în februarie 2000 este un ONG de cercetare și de formare, cu o echipă de membri instruiți profesional în diferite domenii de cercetare axate pe probleme de gen și de dezvoltare. Centrul este format din 15 specialiști (profesori, psihologi, juriști, jurnaliști etc.) care lucrează pe bază de voluntariat.
Misiunea Centrului este promovarea egalității de gen ca fiind unul dintre principiul de bază pentru consolidarea democrației în societatea moldovenească.

GENDER CENTER

Gender Center operates since 1998, recorded in February 2000 as an NGO providing research and training, with a professionally team trained in different areas of research focused on gender and development. The center consists of 15 professionals (teachers, psychologists, lawyers, journalists, etc.) who work on a voluntary basis.

The Center's mission is to promote gender equality as one of the basic principle of strengthening democracy in the Moldovan society.

Gender-Centru

Membru

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

Membru

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) creat în anul 1998, se afirma in calitate de structura neguvernamentala care pledeaza pentru implementarea conceptului egalitatii de gen in toate domeniile vietii, promovarea politicilor publice in domeniu, abordarea problemelor ce tin de rolul femeii in societate si abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei, fiind concomitent si un centru de documentare, informare si instruire pentru ONG-urile de profil si grupurile de initiativa.
Scop: Dezvoltarea si consolidarea resurselor si mecanismelor de abilitare echitabila a femeilor si barbatilor in vederea promovarii egalitatii de gen in Republica Moldova prin sustinerea unui demers coerent de influentare a politicilor.

PARTNERSHIP CENTER for DEVELOPMENT (PCD)

Partnership Center for Development (PCD) was created in 1998. Its areas of expertise include advocating for implementation of the concept of gender equality in all areas of life, promoting public policies in the field, addressing issues related to women's role in society and eliminating all forms of discrimination against women, being simultaneously a center for documentation, information and training for other NGOs and initiative groups.

+(373 22) 23-70-89

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

Membru

Asociația Împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei„

Membră

Asociația Împotriva Violenței în Familie  „Casa Mărioarei” este o asociație obștească, fondată în anul 2000, care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Pentru a oferi suport și protecție femeilor și copiilor  - victime a violenței în familie, în anul 2004 asociația a deschis un Centru de asistență de nivel național, primul în republică. Aici este asigurat gratuit accesul beneficiarelor la asistență socială, juridică, psihologică, medicală primară și adăpost. De la fondare și până în prezent de servicii specializate profesioniste au beneficiat peste 15 mii de femei si copii, supuși violenței domestice.

ASSOCIATION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE IN  ”MĂRIOARA’S HOME„

Association Against Domestic Violence  ”Marioara’s Home„ is a non-governmental organization founded in 2000 that works to prevent and combat domestic violence. To provide support and protection to women and children - victims of domestic violence - the association has opened a shelter in 2004 to offer assistance at the national level and being first shelter opened in the country. Beneficiaries of the shelter have free access to social, legal and psychological assistance, as well as primary healthcare. Since its foundation, over 15 thousand women and children, victims of domestic violence benefited from its specialized professional services.

 

Asociația Împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei„

Membră

Ana Gurău

Membră

Cu studii de filosofie, politici publice și economie, Ana posedă o vastă experiență în managementul proiectelor, atît în sectorul privat, cît și în organizații non-guvernamentale. În Chișinău, a activat în domeniul prevenirii traficului de femei, iar apoi a lucrat în calitate de consultant pe politici și norme fiscale în Budapesta. Din 2015, Ana activează în cadrul unei organizații internaționale din Geneva. Este interesată de teoria critică și feminism, cu aplicări în studii economice și dezvoltare internațională.

ANA GURĂU

Completing studies in philosophy, public policy and economics, Ana has extensive experience in project management, both in the private sector and non-governmental. In Chisinau, she worked in the sector of preventing trafficking of women, and then worked as a consultant on political and fiscal rules in Budapest. Since 2015, Ana works within an international organization in Geneva. She is interested in critical theory and feminism with applications in economics and international development.

Ana Gurău

Membră

Nata Scobioală

Membră

Nata Scobioală este activistă civică, membră a Asociației ACI HYDE PARK și a Platformei pentru Egalitate de Gen. De asemenea, din anul 2012 este reporter și editor la Curaj.TV. De meserie, este cusătoreasă, fiind angajată în prezent la o fabrică de confecții din Chișinău.

NATA SCOBIOALĂ

Nata is a civic activist and a member of the Association HYDE PARK. Also, she is a reporter and editor at Curaj.TV since 2012. Nata is currently employed by a garment factory in Chisinau.

Nata Scobioală

Membră

Tatiana Chebac

Membră

Avocata şi activista civică

Tatiana Chebac

Membră

Galina Precup

Expertă gender

Licențiată în filologie și științe ale jurnalisticii. Studii în științe ale comunicării.

Domenii de interes prioritar: cadrul conceptual al egalității de gen; abordarea integratoare a egalității de gen; dimensiunea de gen pe piața muncii și în procese de luare a deciziilor; politicile de gen; educație de gen; educație interculturală; leadership feminin; advocacyşi lobby comunitar; managementul ONG-urilor.

Galina Precup

Expertă gender

Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

Membră

Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova – AFAM este o comunitate a cărei misiuni este susţinerea creşterii potenţialului feminin în domeniul antreprenorial şi managerial în Republica Moldova. Creată în mai 2013, AFAM este o asociaţie care promovează femei în afaceri, sprijină progresul lor în managementul corporativ şi facilitează emanciparea lor economică şi socială. Asociaţia promovează afirmarea femeilor antreprenoare şi femeii-manageri în calitate de factor important al dezvoltării economice locale şi naţionale.

ASSOCIATION OF WOMEN ENTREPRENEURS FROM MOLDOVA (AFAM)

Association of Women Entrepreneurs from Moldova – AFAM is a community of women which mission is to support women to grow their roles in entrepreneurship and managerial business sector in Moldova. AFAM was created in May, 2013 and promotes women in business, supports their progress in corporate management and facilitates their economic and social emancipation.

Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

Membră

Asociația Obștească “Femeia Modernă”

Membră

Asociația Obștească “Femeia Modernă” este o organizație non-guvernamentală, fondată în anul 2005, în raionul Orhei, avînd drept misiune promovarea și apărarea drepturilor femeilor, asigurarea egalității șanselor și a participării publice democratice a femeilor din comunitățile rurale, dezavatajate din raionul Orhei.

ASSOCIATION ”MODERN WOMAN„

Association Modern Woman is a non-governmental organization, founded in 2005 in Orhei with the mission of promoting and protecting women's rights, ensuring equal opportunities for rural women and securing their participation in the public sphere.

Asociația Obștească “Femeia Modernă”

Membră

Asociația Promo-LEX

Membră

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.
Asociația Promo-LEX a fost constituită în anul 2002 și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Numărul de înregistrare – 2278. Promo-LEX este o organizație apolitică, nonprofit care deține Certificat de Utilitate Publică și îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

ASSOTIATION ”PROMO-LEX„

Promo-LEX is a nongovernmental organization that aims to develop democracy in Moldova, including in the Transnistrian region by promoting and defending human rights, monitor democratic processes and strengthening civil society. Promo-LEX was established in 2002. It is an apolitical non-profit and it holds the Certificate of Public Utility.

Asociația Promo-LEX

Membră

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD)

Membru

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități este o asociație obștească, care de 15 ani urmărește producerea unor schimbări pozitive în viața persoanelor cu dizabilități și a societății din Republica Moldova, pentru ca împreună să ne bucurăm de exercitarea drepturilor și libertăților noastre în mod echitabil și cu respect.

Organizația a fost fondată pe data de 14 iulie 2006, cu denumirea Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabilități (CAJPD). Prin decizia Nr. 87 din 8 august 2018 a Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, denumirea organizației a fost schimbată în Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD).

Viziunea asociației se cuprinde în angajamentul nostru de a contribui la crearea unei  societăți incluzive  în care toți bărbații și toate femeile, băieții și fetele cu dizabilități din Republica Moldova,  fără discriminare, să se bucure de respect pentru demnitatea lor umană.

Misiunea noastră este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, gen, sex, vârstă, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar,  de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

(+373) 22 287 090

Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD)

Membru

Georgeta Carasiucenco

Jurnalista

Din 2016 scrie despre drepturile femeilor, violența domestică și hărțuire sexuală. La fel, este interesată de democrația locală, reforma administrației publice și pe cum oamenii din sate pot avea condiții mai bune de trai. Își pune întrebări despre ce ne doare pe noi, ce iubim și ce ne face mai puternici, iar răspunsurile le găsesc în istoriile umane care apar pe Moldova.org.

Georgeta Carasiucenco

Jurnalista

Asociația Obștească „MIDAVA”

Membră

Din septembrie 2003 asociația Midava invită locuitorii satelor Milești, Bălănești și Găureni să profite de accesul la internet, e-mail, copiere și scanare precum și să participe la programe de instruire, sensibilizare și voluntariat.

Asociația Obștească „MIDAVA”

Membră

Asociația Obștească „Iunona”

Membră

Asociaţia Obştească a Femeilor din or. Ocniţa

0 (271) 2 25 39

Asociația Obștească „Iunona”

Membră

Alina Andronache

Membră

Alina Andronache este specialistă în Relații Publice (PR) și Advocacy în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Este dedicată cercetării, analizei și lobby-ului inițiativelor legislative menite să asigure egalitatea de șanse pentru femei și bărbați în toate sferele publice și private. Are o vastă experiență ca formatoare pe mai multe subiecte: egalitate de gen, discriminare, hărțuire sexuală, comunicare și advocacy, vlogging. Este autoarea mai multor cursuri în domeniul egalității de gen.

Alina Andronache

Membră

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”(RCTV Memoria)

Membră

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria) este o instituţie non-profit, apolitică şi independentă. Fiind primul şi până în prezent, unicul centru de reabilitare a victimelor torturii şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante din Republica Moldova, RCTV Memoria a fost fondat la 12 noiembrie 1999 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei la 7 decembrie 1999.
Din aprilie 2000 serviciile de reabilitare comprehensivă sunt, în continuu, oferite victimelor torturii, victimelor violenţei în familie şi violenţei sexuale, atât cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, precum şi refugiaţilor şi solicitanţilor de azil.

CENTER FOR REHABILITATION FOR VICTIMS OF TORTURE - "MEMORY"

Centre for Rehabilitation for Victims of Torture -"Memoria" is the first and so far the only rehabilitation center for victims of torture and inhuman and/or degrading treatment. It was founded on 12th of November in 1999. Since April 2000, it provides a comprehensive range of rehabilitation services that are continuously offered to victims of torture, victims of domestic violence and sexual violence to both citizens of Moldova, including from the Transnistrian, and region, refugees and asylum seekers.

(+373 22) 27 32 22

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”(RCTV Memoria)

Membră

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO)

Membru

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO) fondată în 1999 este o organizaţie nonprofit pentru drepturile omului, advocacy şi democratizarea societăţii civile. CReDO este bine poziţionată şi cunoscută în Republica Moldova pentru imparţialitatea şi poziţia sa publică. CReDO acţionează cu mult curaj şi atitudine civică în soluţionarea problemelor de importanţă publică.
Viziunea: Institutii democratice stabile ale RM si drepturile omului respectate în conformitate cu traditiile Europene.

RESOURCE CENTER FOR HUMAN RIGHTS (CReDO)

Resource Center for Human Rights (CReDO) was founded in 1999 and it works in the field of human rights advocacy and democratic civil society. CReDO is well positioned and known in Moldova for its impartiality and public voice. Its vision for Moldova is to build stable democratic institutions and to respect, protect and promote human rights.

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO)

Membru

Asociaţia Obştească “Clubul Politic al Femeilor – 50/50”

Membră

Asociaţia Obştească “Clubul Politic al Femeilor – 50/50” a fost fondată în 1999 de un grup de femei active în viaţa publică şi politică. Misiunea organizaţiei este participarea activă a femeilor în luarea deciziilor într-un stat de drept, iar viziunea – o societate democrată condusă, în egală măsură, de femei şi bărbaţi.
Scopurile Asociaţiei:
- Participarea echilibrată a femeilor în procesul de luare a deciziilor în domeniul public şi politic într-un stat de drept.
- Eliminarea discriminării pe principiul de gen (sex).

ASSOCIATION ”WOMEN’S POLITICAL CLUB - 50/50„

Women's Political Club was founded in 1999 by a group of active women in political and public life. Its mission is to promote active participation of women in decision-making and to build a democratic society driven equally by women and men.

Asociaţia Obştească “Clubul Politic al Femeilor – 50/50”

Membră

Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova

Membră

”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova” este o asociație obștească, non-profit, apolitică, care activează din 1998 şi reprezintă o reţea naţională de organizaţii neguvernamentale de femei cu statut juridic, constituită prin libera manifestare a voinţei organizaţiilor de femei asociate. Forul îşi desfăşoară activitatea pe intreg teritoriul republicii cu scopul îmbunătăţirii statutului social al femeii din Republica Moldova. De la fondare și până în prezent, Forul Organizatiilor de Femei a consolidat peste 200 de organizatii de femei din ţară, care își aduc contribuţia în soluţionarea problemelor social-economice din ţară.În cadrul FOR-lui activează echipa de tineret „Reţeaua Tinerilor Gender Pro”, care participă activ în organizarea şi realizarea proiectelor de promovare a generaţiei în creştere.Forul este fondatorul ”Asociaţiei Impotriva Violenţei în Familie - Casa Marioarei”.

FORUM OF WOMEN'S ORGANIZATIONS FROM MOLDOVA

The Forum of Women's Organization from Moldova is a public and apolitical non-profit operating since 1998 and is a national network of women's NGOs. The Forum operates throughout the country in order to improve the social status of women from Moldova. Since its foundation to the present, the Forum of Women's Organizations has strengthened more than 200 women's organizations in the country. Within the Forum a youth network – Gender-Pro- has been developed to promote youth participation in advancing gender equality in Moldova. The Forum is the founder of the Association Against Domestic Violence – Marioara’s Home.

Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova

Membră

Cornelia Călin

Membră

Cornelia Călin

Membră

Amnesty International Moldova

Membră

Amnesty International este o mişcare globală a persoanelor de rând care luptă pentru drepturile omului, consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

022 835 808
Strada Toma Ciorbă 20, of. 7, Chisinau, Moldova

Amnesty International Moldova

Membră

Elena Rățoi

Membră

Elena Rățoi

Membră

Diana Cuconu

Membră

Diana Cuconu

Membră

Angelica Russu

Membră

Psihologă, traineră în prevenirea arderii profesionale, militantă pentru egalitatea de gen. Pasionată de securitate, drepturile omului și fericirea autentică. Cu experiență în protecția drepturilor copilului și drepturile refugiaților. La moment în proces de formare în psihoterapie sistemică de cuplu și familie.

Angelica Russu

Membră

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM)

Membră

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM) este un grup informal format din persoane, femei și bărbați în diversitatea lor, interesate de promovarea ideilor feminste și a egalității de gen. GIFM și-a început existența și activitatea în anul 2014 și se află într-o dezvoltare continuă.

THE GROUP OF FEMINIST INITIATIVES FROM MOLDOVA

The Group Feminist Initiative from Moldova is an informal group made up of people, women and men in their diversity that are interested in promoting feminist ideas and gender equality. The Group began its existence and activity in 2014 and it is in continuous development.

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM)

Membră

Olga Nicolenco

Membră

Olga Nicolenco este magistră în Ştiinţe politice şi este specializată în managementul politic. Traineră în gender, comunicare și strategii electorale, comentatoare politică, prima și, deocamdată, singura femeie din Republica Moldova – bursieră National Endowment for Democracy (Washington, SUA). Este medic-funcționalistă la Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”. Fostă candidată la funcţia de primar general al Chişinăului şi autoare a ciclului de articole cu genericul „Portret Politic Feminin” în ziarul „Democraţia”. De asemenea a fost nominalizantă a Premiului Teatrului Satiricus „Ion Luca Caragiale” la categoria „Descoperirea politică a anului 2005”.

OLGA NICOLENCO

Olga Nicolenco completed her master in Political Science specializing in political management. She works as a trainer in gender studies, communication and electoral strategies, as well as a political commentator. Olga is the first and so far the only woman from Moldova to act as a fellow of National Endowment for Democracy (Washington, USA). She is also a doctor-functionalist within the Institute of Oncology "Cyril Draganiuc". Olga is a former candidate for mayor of Chisinau and an author of the series of articles entitled "Political Female Portrait", published in the newspaper "Democracy". She has been nominated for the award of Satiricus Theater "Ion Luca Caragiale" in the category "Political Discovery of 2005".

 

Olga Nicolenco

Membră

Rețelei fetelor și femeilor rome „Moldsolidaritate”

Membră

ONG „Rețeaua femeilor și fetelor rome din Republica Moldova - Moldsolidaritate” - este o organizație neguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 6 martie 2001, cu numărul de înregistrare 1695 și care a fost creată pentru apara interesele femeilor rome în Republica Moldova.

În prezent, organizația desfășoară activități în întreaga țară, oferind sprijin grupului țintă atât la domiciliu, prin cooperarea cu autoritățile publice locale, cât și prin crearea națională de politici publice la nivel de colaborare cu reprezentanții guvernului. În prezent, Asociația noastră cuprinde 230 de membri.

NETWORK OF ROMA WOMEN AND GIRLS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA - MOLDSOLIDARITATE

The NGO "Network of Roma Women and Girls of the Republic of Moldova - Moldsolidaritate" - is a non-governmental organization, registered with the Ministry of Justice on March 6, 2001, with registration number 1695 and which was created to defend the interests of Roma women in the Republic of Moldova.

The organization currently operates throughout the country, providing support to the target group both at home, through cooperation with local public authorities, and through the creation of public policies at the national level in collaboration with government officials. Currently, our Association has 230 members.

Rețelei fetelor și femeilor rome „Moldsolidaritate”

Membră

Asociaţia Obştească „Femeia pentru Viitor”

Membră

Asociaţia Obştească „Femeia pentru Viitor”  a fost înregistrată în anul 2005 , orașul Ungheni, fiind una dintre cel mai active organizații din localitate.

Scopurile organizației :

- Reunirea intelectuală şi organizatorică a femeilor ce activează în domenii public şi politic din or. Ungheni R Moldova şi din regiunile limitrofe în vederea sprijinirii şi stimulării procesului de reformare şi afirmare a unei societăţi deschise şi democratice

-  Contribuire la creşterea gradului de participare a femeilor la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală

-  Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor prin participare activă la procesul de luare a deciziilor

 

ASSOCIATION ”WOMAN FOR THE FUTURE”

”Woman for the Future„ was founded in 2005 in Ungheni and it is one of the most active organizations in the town.

The goals of the organization are:

- Bring together the intellectual and organizational skills of women working in the public and political fields in Ungheni town and neighboring regions to support and stimulate the reform and affirmation of an open and democratic society.

- Increase women's participation in resolving issues related to local development

- Improve people’s quality of life through active participation in the decision-making process

Asociaţia Obştească „Femeia pentru Viitor”

Membră

Lilia Potîng

Membră

Lilia Potîng

Membră

Olga Bîtcă

Membră

Olga Bîtcă

Membră

Ludmila Ciocan

Membră

Ludmila Ciocan

Membră

Doina Cazacu

Membră

Doina Cazacu, Doctoră în Drept, Conferențiară Universitară în cadrul Universității de Stat din Moldova

Doina Cazacu

Membră

Simion Dănuț

Membru

Psiholog asistent universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Arii de expertiză: gen și educație de gen, comunicare, lucrul cu trauma, psihologie socială.

Simion Dănuț

Membru

Fondul pentru Prevenirea Criminalității

Membru

Activitatea FPC-IGA-Moldova este orientată în următoarele domenii:
1. Programe şi strategii de dezvoltare socio-economice de nivel local, regional şi naţional
2. Dezbateri publice în diferite domenii
3. Oferirea consultaţiilor beneficiarilor
4. Cercetări, analize şi instruiri
5. Studii de piaţă, sondaje sociologice, anchetări
6. Programe şi proiecte de cooperare şi colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile analogice din republică şi de peste hotare.

Fondul pentru Prevenirea Criminalității

Membru

IP Keystone Moldova

Membru

Asociația Keystone Human Services International Moldova (Keystone Moldova) a fost fondată în anul 2004 de către organizația Keystone Human Services International din SUA și are drept scop de a contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Întru atingerea acestui scop, Keystone Moldova își propune următoarele obiective:

 • de a contribui la îmbunătățirea cadrului normativ-legal al sistemului de protecție socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;
 • de a contribui la reforma sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități prin promovarea dezinstituționalizării lor și incluziunii în familii și servicii comunitare;
 • de a susține dezvoltarea serviciilor comunitare de suport și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri aflate în dificultate;
 • de a contribui la capacitarea persoanelor cu dizabilități în vederea implicării lor mai active în viața politică și socială a Republicii Moldova;
 • de a susține incluziunea persoanelor aflate în dificultate, inclusiv a acelor cu dizabilități în serviciile comunitare de bază, inclusiv în instituțiile educaționale, de sănătate, sociale;
 • de a contribui la reducerea sărăciei familiilor aflate în dificultate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin promovarea și susținerea incluziunii lor în câmpul muncii;
 • de a contribui la schimbarea atitudinilor și comportamentelor populației față de persoanele aflate în dificultate, inclusiv cele cu dizabilități, în vederea promovării unui mediu incluziv și a oportunităților egale de dezvoltare pentru fiecare persoană din comunitate indiferent de naționalitate, limbă, dizabilitate, sex, vârstă etc.

Întru realizarea obiectivelor sale, Keystone Moldova acordă asistență autorităților publice centrale și locale în îmbunătățirea cadrului normativ și a legislației în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități în vederea implementării cu succes a prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora.

IP Keystone Moldova

Membru

Fundația Est-Europeană (FEE)

FEE observator

Fundația Est-Europeană (FEE) a fost înregistrată la 3 noiembrie 2009 la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și este succesoarea Fundaţiei Eurasia (FE) în Moldova. Noua organizație continuă activitatea Fundaţiei Eurasia, care din anul 1994 a contribuit la promovarea democraţiei, drepturilor omului, economiei de piață şi a sprijinit dezvoltarea societății civile, mass-media și transparența activității administrației publice din țară.

Fondatoarea Fundației Est-Europene este Fundația Eurasia din Statele Unite ale Americii.

Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.

În activitatea sa programatică și instituțională, Fundația Est-Europeană este ghidată de următoarele principii:

 • Receptivitate la necesitățile  și provocările legate de dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova.
 • Facilitarea schimbărilor în comunități prin promovarea celor mai bune practici de dezvoltare durabilă în interesul cetățenilor din Republica Moldova.
 • Identificarea și consolidarea colaborării cu reprezentanții comunităților și alte părți capabile să contribuie la îndeplinirea misiunii Fundației.
 • Promovarea și facilitarea cooperării dintre societatea civilă, guvern și sectorul privat la nivel comunitar în vederea asigurării durabilității eforturilor comune de dezvoltare.
 • Monitorizarea succesului programelor și proiectelor prin evaluarea impactului și schimbărilor semnificative pentru cetățeni.
 • Respectarea și susținerea diversității în rândurile angajaților, partenerilor, comunităților în care activăm, fără discriminare, indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, vârstă, dizabilitate sau afiliere politică.
 • Asigurarea unei gestiuni adecvate a fondurilor și proiectelor încredințate Fundației.

Fundaţia Est-Europeană integrează dimensiunea de gen în programele sale de granturi și în proiectele operaționale pe care le desfășoară.

Fundația Est-Europeană (FEE)

FEE observator

Asociația „Femeia pentru o societate contemporană”

Membră

The Association Women for the Contemporary Society (AWCS) is a registered, frontline non-profit and non-governmental development organization whose main goal is to consolidate the role of women, youth and other vulnerable population in their communities by enhancing their participation in social, cultural, economic, political and environmental issues. The mission of the Association Women for the Contemporary Society is to ensure the protection of the rights of women, youth, girls in the context of social, economic and environmental justice geared towards sustainable development.

AWCS seeks to promote and protect human rights, equality, economic empowerment and sustainable livelihood for everyone. Thus, the Association Women for the Contemporary Society has developed a large range of projects and research on women’s rights, especially women from developing areas of the country.

The objective of AWCS is to empower and promote sustainable economic independence and livelihood for women and youths through the enhancement of modern social, cultural practices. We provide services to society through welfare action for community development, assistance in sustainable systems’ development, and popular movements. Moldova is facing massive challenge to meet up the demand of its ever-increasing population. AWCS is working on poverty eradication by directly involving poverty stricken population. Target groups are mainly women and vulnerable people with hardly any means. Our main tasks are to organize these people, raise their awareness and make them development oriented. AWCS is working based on assessed needs and demands of the grassroots level youth and women. By involving the beneficiaries directly, we are working within the context of overall national planning for development.

We are promoting increasing attention and recognition of development and development assistance among academics and practitioners.

Asociația „Femeia pentru o societate contemporană”

Membră

Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI

Membră

Asociația Obștească „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” (ADO Lex XXI) este o organizație non-profit din Bălți, care a fost fondată în 2003 de către un grup de studenți de la facultatea de Drept în vederea apărării şi promovării Drepturilor Omului în Republica Moldova. Timp de mai mulți ani, membrii Asociației au fost implicați activ în activități de voluntariat prin acordarea asistentei juridice pentru persoane din grupurile vulnerabile. Scopul asociației este dezvoltarea activismului civic prin apărarea și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. De asemenea, asociația este focusată pe realizarea activităților anticorupție, monitorizarea achizițiilor publice, transparență, incluziune socială, care au fost implementate în cadrul proiectelor finanțate de donatori naționali și internaționali. Pe lângă acestea, ADO Lex XXI a participat în bază de voluntariat la semnarea a zeci de declarații și apeluri către autoritățile centrale pentru solicitarea îmbunătățirii legislației și a normelor de drept.

Strada Mihai Viteazul 18A, Bălți 3100

Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI

Membră

AO „Afina”

Membră

Asociația Obștească „Afina” a fost înregistrată la Ministerul Justiției RM în data de 10.01.2018 și reprezintă o asociaţie obştească republicană, care-și desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

AO “Afina” pledează pentru o dezvoltare sustenabilă a societății, promovează egalitatea de gen între femei și bărbați, drepturile omului, accesul cetățenilor la informare,principiile bunei guvernări, participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local și național, încurajează și susține implicarea tinerilor în soluționarea problemelor existente, promovează pacea și voluntariatul.

AO „Afina”

Membră

Asociația ”ProCimișlia”

Membru

AO „Pro Cimişlia” a fost  înființată în 2010 prin aprobarea Statutului la Adunarea generală a organizației.  Toate activitățile organizației sunt  direcționate spre fortificarea parteneriatelor dintre societatea civilă și  factorii de decizie de diferite nivele, încurajarea a activismului social, implicarea activă a cetățenilor în abordarea problemelor de dezvoltare durabilă a comunităților, monitorizarea implementării politicilor publice. Organizația a desfășurat numeroase sesiuni de consultare, informare, sporire a competențelor beneficiarilor săi în vederea apărării şi obținerii drepturilor sale civile, economice, sociale.

+37369525705
bd Ştefan cel Mare, 14, or. Cimişlia, MD 4101, Republica Moldova

Asociația ”ProCimișlia”

Membru

Alina Cebotari

Activistă

Co-fondatoare și Directoare Executivă la A.O. Femei pentru Femei
Gender Equality Consultant la UN Women Moldova
Membră a Boardului la Coaliția Națională „Viața fără Violență”

Alina Cebotari

Activistă

Fundația pentru Educație Non-formală

Membră

Fundația pentru Educația Non-Formală îsi propune să devină un punct de referință pentru educația non-formală prin promovarea de tehnicilor de lucru, împărtășirea de resurse și prin crearea unei comunități a organizațiilor non-formale în Republica Moldova. Suntem o echipă tânără și energică a cărei principal scop este creșterea gradului de conștientizare a actorilor educaționali și a rolului acestora asupra procesului de învățare pe tot parcursul vieții în general, și al educației non-formale, în special.

Misiunea FEN este să contribuie la creșterea calității serviciilor de educație non-formală prin activități de training, consultanță, cercetare, promovare și consolidare a capacităților prestatorilor de servicii și factorilor decizionali.

069886455

Fundația pentru Educație Non-formală

Membră

Nina Lozinschi

Secretara Generală

Nina Lozinschi-Sutac este secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen. Promovează egalitatea de gen în toate sferele vieții. În 2020 a organizat prima Academie Națională de Leadership Feminin din Republica Moldova, unde au participat 32 de fete din toată țara, cu scopul consolidării cunoștințelor în egalitatea de gen și susținerea participantelor în scrierea și câștigarea proiectelor individuale pentru comunitatea din care vin. De atunci, Academia   de Leadership Feminin este desfășurată anual.

Feministă din fire, a luptat prin diferite activități de advocacy să obțină cote de gen de 40%, concediul paternal de 14 zile și sancționarea publicității sexiste. Din 2015, împreună cu platforma pentru Egalitatea de Gen co-organizează tradiționalul „Marș al solidarității”, de pe 8 martie.


Nina Lozinschiisthe General Secretary of thePlatform for GenderEquality.

It promotesgenderequality in allspheres of life. In 2020, sheorganizedthefirst National Academy of Female Leadership in the Republic of Moldova, where 32 girlsfromall over the country participated, withtheaim of strengtheningknowledge of genderequalityandsupportingtheparticipants in writingandwinning individual projects for thecommunitythey come from.

Feminist bynature, shefoughtthroughvariousadvocacyactivitiestoobtain 40% genderquotas, 14-day paternityleave, andthesanctioning of sexist advertising. Since 2015, togetherwiththePlatform for GenderEquality, theyhavebeenco-organizingthetraditional "March of Solidarity", on March 8.

Nina Lozinschi

Secretara Generală

Asociaţia pentru Politica Externă (APE)

Membră

Asociaţia pentru Politica Externă (APE) a fost înființată în anul 2004 de un grup cunoscut de experți moldoveni, personalități publice, foști și actuali înalți oficiali guvernamentali, precum și diplomați uniți prin angajamentul lor de a contribui cu expertiza și experiența lor la dezvoltarea și implementarea unei politici externe credibile, eficiente și pragmatice care să sprijine democratizarea Moldovei, reintegrarea teritorială, modernizarea economică și integrarea sa europeană. De la înființare, Asociația pentru Politica Externă a implementat numeroase proiecte menite să: promoveze dialogul cu regiunea separatistă transnistreană a Moldovei; să sporească expertiza și capacitățile instituționale ale partidelor politice și ale organizațiilor societății civile în domeniul integrării europene; încurajeze și susțină cercetarea și dezbaterile pe probleme de politică externă; să faciliteze legăturile de rețea și parteneriat între organizațiile neguvernamentale și instituțiile guvernamentale; promoveze și apere drepturile omului și egalitatea de gen; consolideze capacitățile de combatere a discriminării autorităților locale și centrale; susțină obiectivele, reformele și perspectivele de integrare europeană ale Moldovei.

Asociaţia pentru Politica Externă (APE)

Membră

Victoria Roșa

Membră

Victoria Roșa este expertă în relații internaționale, afaceri europene, securitate și apărare, conflictologie și egalitate de gen, și dezvoltarea societății civile, cu un accent specific pe țările din Parteneriatul Estic, UE, cooperarea transatlantică, NATO și Rusia. Dna Roșa a ocupat funcția de Consilier în domeniul Securității și Apărării / Afaceri Europene în Guvernul condus de Maia Sandu. Înainte de aceasta, Victoria Roșa  a condus, în calitate de director executiv, Asociația pentru Politica Externă din Republica Moldova. Din aprilie 2018 până în iulie 2019, Dna Roșa a moderat talk-show-ul politic „Punctul pe azi” la Televiziunea Națională Română (TVR), filiala din Republica Moldova. În perioada 2005-2010, Dna Roșa a lucrat în calitate de lector la Departamentul de Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova. În ultimii 16 ani, Dna Roșa a oferit expertiză organizațiilor naționale și internaționale în cadrul diferitelor programe tematice (Institute for War and Peace Reporting, UN Women Moldova, Freedom House, Ministerul Austriac de Apărare, TAMPERE Peace Research Institute, etc.). Victoria Roșa deține o diplomă de licență și master în relații internaționale, științe politice și administrative de la Universitatea de Stat din Moldova. Vorbește fluent limbile engleză, rusă și română (maternă). Victoria Roșa este absolventă a Programului Marshall Memorial Fellowship organizat de German Marshall Fund din Statele Unite precum și membră a Rețelei Globale de Femei Pacificatoare.

Victoria Roșa

Membră

Constanța Dohotaru

Membră

Activistă și militantă pentru egalitatea de gen.

Constanța este arhitectă și urbanistă stabilită la Chișinău. Fiind activistă locală, este implicată în diverse proiecte comunitare ce țin de remodelarea participativă, democratică și incluzivă a spațiilor publice în Moldova, Europa Centrală și de Est. Constanța este feministă și militează împotriva violenței față de femei și pentru egalitate de gen. Este membră a bordului Centrului GDM. Face totul cu dragoste și aplică toate cunoștințele, energia și umorul său a face ca lucrurile să se întâmple și orașul să devină un loc mai sigur pentru fiecare dintre noi, mai ales fete și femei.

Constanța Dohotaru

Membră

AO Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane – ODFC

Membră

A.O. „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane” (A.O. ODFC) activează de 20 ani în Republica Moldova, implementînd două programe cheie:

 • Prevenirea situațiilor de criză
 • Dezvoltarea posibilităților economice

Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane este o asociație obștească și o organizație neguvernamentală care a fost înregistrată la Ministerul Justiției în 2000.

Organizația apără drepturile tinerilor și ale femeilor fără discriminare de origine etnică, limbă, religie, precum și le încurajează, le pregătește și le ajută să devină conștiente de potențialul lor intelectual în societate.

THE HONOUR AND RIGHT OF THE CONTEMPORARY WOMAN

The Honour and the Right of Contemporary Woman PA (HRCW PA) has been active in the Republic of Moldova for 20 years, implementing two key programs:

 • Prevention of crisis situations
 • Development of economic possibilities

The Honour ad Right of the Contemporary Women is a public association and non-governmental organisation that was registered at the Ministry of Justice in 2000.

The organisation defends the rights of youth and women indiscriminately of their ethnic origin, language, religion, as well as encourages, prepares and helps them become aware of their intellectual potential in society.

AO Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane – ODFC

Membră

Organizația „Interacțiune”

Membră

Организация «Взаимодействие» — это некоммерческий холдинг, объединяющий различные программы, людей и ресурсы.

Мы работаем и призываем социальные институты к совместным действиям по предотвращению нарушений прав человека, с особым акцентом на права женщин и детей.

Миссия:

Консолидация конструктивных сил общества в разрешении проблем детей, женщин и семьи, участие в духовно-нравственном воспитании молодёжи сельских районов и малых городов Приднестровья путём оказания информационно-консультационных услуг, активизации сотрудничества, благотворительных мероприятий, продвижения передовых форм организации досуга и дополнительного образования.

Organizația „Interacțiune”

Membră

AO ”Baștina Frăsinești”

Membră

Asociația Obștească "Baștina Frăsînești" este o asociație neguvernamentală care activează din anul 2013, cu adresa Moldova, satul Frăsinești, comuna Măcărești, raionul Ungheni.

Asociația Obștească "Baștina Frăsînești" se axează pe dezvoltarea socială a comunității și asigurarea durabilității proiectelor lansate în cadrul ei.  Activizarea și dezvoltarea comunității are loc prin elaborarea și implementarea diferitor programe sociale, ecologice, social-economice și culturale. Astfel ne dorim să contribuim la dezvoltarea comunitară, consolidarea activismului civic și a democrației participative.

AO ”Baștina Frăsinești”

Membră

Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tinerilor (AIED)

Membră

AO Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tinerilor (AIED) are drept misiune - promovarea principiilor unei societăți deschise pentru sprijinirea persoanelor şi organizațiilor interesate de învățare şi dezvoltare continuă, în scopul facilitării procesului de afirmare personală şi profesională,şi o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în continuă schimbare.

Printre obiectivele AIED:

 • promovarea în rândul tinerilor/lucrătorilor de tineret și alte persoane cointeresate al politicilor, practicilor și valorilor educației non-formale;
 • elaborarea și implementarea programelor/proiectelor/cercetărilor cu scop informativ și educațional, pentru copii/ tineri și adulți de pe teritoriul țării și în afara acesteia;
 • capacitarea instituțională/organizațională în scopul prestării unor servicii educaționale/de educație non-formală calitative.

Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tinerilor (AIED)

Membră

Asociația LAOLALTĂ

Membră

Asociația LAOLALTĂ a fost fondată la finalul anului 2020 de echipa Inițiativei Împreună Împotriva Covid-19, ca răspuns imediat la criza socio-economică cauzată de situația epidemiologică din Republica Moldova. Tindem spre o lume unde membrii și membrele comunității se implică, cooperează între ei și cu Autoritățile Publice pentru a crește calitatea vieții lor în vecinătăți.

Ne propunem să demarăm programe și proiecte care capacitează cetățenele și cetățenii în mobilizare comunitară, bună conlucrare cu autoritățile și responsabilizare reciprocă.

Asociația LAOLALTĂ

Membră

A.O. „Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume din Moldova”

Membră

Federaţia Familiilor este o organizaţie republicană obştească, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor de promovarea drepturilor familiilor.

Scopurile Federaţiei Familiilor sunt:

 • Contribuirea la prosperarea societăţii prin consolidarea familiei;
 • Contribuirea la dezvoltarea benefică a familiilor prin educarea la părinţi a responsabilităţii de a-şi închina toată dragostea şi grija copiilor;
 • Contribuirea la afirmarea menirii supreme a soţilor - de a păstra neprihănită dragostea şi fidelitatea în familie, iar a copiilor – de a manifesta mai multă afecţiune şi respect pentru acei care le-au dat viaţă. Societatea în care vor predomina asemenea familii va fi în putere să soluţioneze cele mai diverse şi complicate probleme.
0790 99 289

A.O. „Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume din Moldova”

Membră