20 septembrie 2018

Către Lilia Pali,

Secretara Generală a Guvernului

Rezoluția

Evenimentului de Dialog între Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova și organizațiile societății civile cu privire la implementarea

 Agendei 2030 prin prisma de gen

Republica Moldova a aderat la Agenda 2030, asumându-și angajamente complexe de implementare a ODD-lor. Guvernul, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a depus eforturi semnificative în naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile și a indicatorilor aferenți,  elaborarea proiectului SND ”Moldova 2030”, adoptarea unor acte normative intru asigurarea ”de facto” a egalității de gen.

Totodată, în pofida rezultatelor pozitive, constatăm unele deficiențe în valorificarea dimensiunii de gen în implementarea ODD-lor în Moldova, funcționalitatea insuficientă a mecanismului instituțional în domeniul egalității de gen, persistența cazurilor de discriminare în bază de gen și a violenței în familie și față de femei.

În vederea unei bune implementări a Agendei 2030, Strategiei privind asigurarea egalității între bărbați și femei (2017-2021), Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru perioada 2018 – 2023 și a Planului de Acțiuni aferent, participanții la ”Evenimentul de Dialog între Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova și organizațiile societății civile cu privire la implementarea Agendei 2030 prin prisma de gen”, din 20 septembrie, reiterăm necesitatea următoarelor acțiuni:

 • Revigorarea funcționalității mecanismului instituțional în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și față de femei;
 • Revizuirea regulamentului de funcționare a Comisiei guvernamentale pentru asigurarea egalității între femei și bărbați, prin împuternicirea acesteia rolul de a asigura integrarea dimenensiunii de gen în implemenatarea ODD-lor; politicile publice sectoriale și intersectoriale;
 • Înglobarea dimensiunii de gen în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
 • Colectarea datelor dezagregate pe gen pe toți indicatorii statistici naționali;
 • Includerea expertizei din perspectiva de gen la elaborarea politicelor publice. În contextul alocării a 10 milioane de lei pentru evaluarea și monitorizarea documentelor de politici publice elaborate de ministere și instituțiile statului de către societatea civilă. Instituția responsabilă de elaborarea Regulamentului și mecanismului de achiziționare a serviciilor de expertizare a politicilor publice, este Cancelaria de Stat, venim cu solicitarea ca Regulamentul de achiziționare a serviciilor de expertiză să includă prevederi privind  expertiza din perspectiva de gen politicilor publice;
 • Revizuirea și modificarea cadrului normativ relevant în vederea asigurării funcționalității mecanismului de subcontractare a serviciilor sociale de către autoritățile publice, prestate de organizațiile non-guvernamentale specializate și acreditate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;
 • Revizuirea și modificarea cadrului normativ relevant în conformitate cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul);
 • Crearea unei platforme de dialog cu reprezentanții Parlamentului privind promovarea ratificării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul);
 • Ratitificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul);
 • Asigurarea transparenței și publicarea tabelelor de divergețe a documenteleor de politici publice;
 • Elaborare uunui mecanism clar de implemenatre a legii 137 din iunie 2016;
 • Inițierea unei campanii de informare și conștintizarea a ODD-lor de către APL.

Scrie un comentariu