Recomandările Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,  CEDAW pentru  raportul 6, periodic pentru Republica Moldova.  Urmare a celei de a 75-a Sesiuni a Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) au fost publicate observațiile finale al Comitetului care înglobează recomandările pentru Republica Moldova.

Anterior audierii Guvernului Republici Moldova la CEDAW, Platforma pentru Egalitate de Gen a elaborat și transmis către Comitet Raportul alternativ actual privind implementarea CEDAW în Republica Moldova. Raportul este axat pe punerea în aplicare a unor prevederi CEDAW, structurate pe următoarele componente: Mecanisme naționale pentru promovarea femeilor; Egalitatea în participarea publică și politică a femeilor; Măsuri speciale temporare.

Concluziile și recomandările Rapoartelor au fost discutate în cadrul sesiunilor non formale cu reprezentanții societății civile și apărători ai drepturilor omului. De asemenea, în baza acestora membrii Comitetului au formulat mai multe întrebări, în cadrul sesiunii de audiere, către Guvernul Republicii Moldova.

O bună parte a concluziilor și recomandărilor Platformei pentru Egalitate de Gen au fost incluse în observațiile finale ale Comitetului, sub formă de recomandări către Guvernul Republicii Moldova.

Comitetul salută eforturile statului în domeniul eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, însă vine cu o serie de recomandări care în perspectivă, pezintă ingrijorări pentru autoritățile statului, Republica Moldova.

Principalele recomandări ale Comitetului se referă la:

Mecanisml naționale privind Egalitatrea de Gen în sensul promovării drepturilor femeilor.

CEDAW recomandă: Fără întârziere, a relua activitățile Comitetului guvernamental pentru egalitatea dintre femei și bărbați sau a lua în considerare crearea unui alt organism de coordonarea de către Prim ministrului R. Moldova.

  • Activitatea femeile in viața politică și publică

CEDAW recomandă: Adoptarea Legii cu privire la discursul de ură și sporirea protecției femeilor împotriva discursurilor de ură, inclusiv prin campanii de sensibilizare în rândul politicienilor, monitorizarea utilizării stereotipurilor discriminatorii și a limbajului sexist în discursul politic și asigurarea unor remedii eficiente pentru victime acestor forme de abuz.

Adoptarea incitativelor pentru numirea unui număr egal de femei și bărbați de către partide în alegeri, înăsprirea sancțiunilor pentru nerespectarea cotei de 40 % și campanii de recutare pentru femei, în special unde ele lipsesc, în special din grupurile vulnerabile
Capacitatea femeilor în campanii electorale și liderism și asigurarea unui acces egal la finanţarea campaniilor electorale

 

Obține egalitatea între femei și bărbați în toate domeniile în care femeile sunt subreprezentate sau defavorizate

CEDAW recomandă:

Procesele decizional, inlusiv Guvernul, forțele de ordine, administrație publică, sectorul public și privat, dar nu numai, Recunoașterea de către statu R. Moldova a măsurilor speciale provizorii și a modului în care acestea sunt utilizate puntru a fi eficiente.

Violența de gen împotriva femeilor

Comitetul a enumerat o serie de îngrijorări la acest capitol precum:

(a) sub raportarea violenței în bază de gen împotriva femeilor, în special a violenței în familie, din cauza fricii de stigmatizare și re-victimizare;

(b) că acordarea de compensații financiare în temeiul Legii nr. 196/2016 (modificarea Legii nr. 45-XVI privind prevenirea și combaterea violenței în familie) și Legea nr. 137/2016 privind reabilitarea victimelor infracțiunilor deseori nu se aplică în cazurile de violență sexuală împotriva femeilor;

(c) aplicarea limitată a cadrului legal pentru combaterea violenței bazate pe gen, din cauza alocării resurselor insuficiente;

(d) lipsa adăposturilor și serviciilor de sprijin pentru femeile victime ale violenței în bază pe gen, inclusiv consiliere psihosocială, asistență juridică și programe de reabilitare, în special în zonele rurale și în regiunea transnistreană;

(e) faptul că datele furnizate de Guvernul Republicii Moldova cu privire la cazurile de violență în bază de gen acoperă doar anumite forme de violență în bază de gen și nu sunt dezagregate în funcție de sex, vârstă, etnie, locație geografică, dizabilitate și relația dintre infractor și victimă;

(f) neratificarea de către Guvernul Republicii Moldova a Convenției de la Istanbul, care a fost semnată în anul 2017.

CEDAW recomandă:

 (a) să elimine barierele și stigma care descurajează femeile să raporteze cazuri de violență în bază de gen către autoritățile competente, inclusiv prin campanii de sensibilizare și instruire pentru lucrători din domeniul justiție și Poliție;

(b) să aloce resurse suficiente pentru acordarea unei compensații financiare victimelor violenței domestice în temeiul Legii nr. 196/2016 și victimelor altor infracțiuni de violență în bază de gen, în temeiul Legii nr. 137/2016 privind reabilitarea victimelor infracțiunilor;

(c) să aloce resurse umane, tehnice și financiare adecvate pentru implementarea eficientă a strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și violenței în familie (2018-2023) și a planului de acțiune aferent, pentru  a asigura  victimelor acces adecvat la adăposturi și servicii de sprijin accesibile, inclusiv tratament medical, consiliere psihosocială și asistență juridică pe întreg teritoriul țării;

(d) să ofere finanțare adecvată organizațiilor societății civile din regiunea transnistreană, care oferă sprijin și asistență accesibilă și inclusivă femeilor victime ale violenței în bază de gen; continuă eforturile de sporire a gradului de înțelegere a necesității asigurării disponibilității acestor servicii de către autoritățile de facto din regiunea transnistreană;

(e) să îmbunătățească procedura de colectare a datelor privind toate formele de violență în bază de gen, inclusiv violența economică și psihologică, dezagregate în funcție de sex, vârstă, etnie, locație geografică, dizabilitate și relația dintre victimă și infractor, pentru a permite funcționarilor publici relevanți monitorizează eficienței legislației, politicilor și practicilor relevante în prevenirea și reducerea violenței în bază de gen;

(f) ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

Urgentarea ratificării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

Accesul nelimitat al femeilor/ victime ale violenței la sistemul justiției.

CEDAW recomandă:

Cadrul legal actualizat privind eliminarea decriminării formele de violență în familie si favorizarea accesul femeilor la justitia penal

Documentul integral cu recomandările CEDAW îl găsiţi aici AICI

Scrie un comentariu