IREX Europa, organizație publică din Franța, și partener național al Fondului Ucrainean pentru Femei pune în aplicare o inițiativă care își propune să sprijine și să consolideze abilitățile de advocacy la femeile tinere, promovarea drepturilor femeilor în țara lor. Această inițiativă va dura 2 ani, cu participarea a 5 țări din Eurasia și cu sprijinul Uniunii Europene.

În cadrul acestei inițiative, oferim sprijin de călătorie (granturi de călătorie) pentru a permite activistelor să participe la evenimente naționale, regionale și internaționale dedicate protecției drepturilor femeilor și fetelor.

OPORTUNITĂȚI

După acordarea de granturi de călătorie încurajăm tinerele apărătoare pentru drepturile omului și membre a organizațiilor pentru drepturile omului, care promovează drepturile femeilor în Moldova, să participe la evenimente naționale, regionale și internaționale dedicate drepturilor femeilor și fetelor. Granturile de deplasare urmăresc să faciliteze crearea de rețele între tinerele lidere active care s-au alăturat recent mișcării drepturilor omului, schimbul de cunoștințe și bune practici și creșterea vizibilității tinerelor lidere din regiune.

Suportul acordat poate acoperi costurile asociate participării la:

a) Evenimente internaționale, precum Conferința Forumului Internațional al Femeilor cu privire la Femeile lidere, Forumul Global privind drepturile omului, Summit-ul de la Geneva pentru drepturile omului și democrație, forum Femeile AWID și etc.

b) Evenimente regionale și naționale, precum: Festivalul Meta organizat de MakeOut (Belarus); Festivalul DOTYK (Belarus); Forumul Eurasian pentru femei, etc.

Cererile de participare la eveniment trebuie prezentate cel târziu cu 40 de zile înainte de începerea evenimentului.

DESPRE DVSTRĂ

Invităm să aplice pentru concurs, persoanele care:

se identifică ca femei, inclusiv femeile trans și ne-binare gender, care se identifică într-o măsură mai mare ca femei

Luptă pentru drepturile omului/drepturile femeii și experiență în activism

vârsta între 18 și 30 de ani, cu experiență într-o mișcare a drepturilor omului de cel mult 2 ani

au cetățenia Republicii Moldova și locuiesc în prezent în Moldova

Prioritate vor avea candidatele care locuiesc în zonele rurale sau care au puțină experiență în activități similare și/sau nu pot ajunge la eveniment cu altă ocazie.

Suma maximă posibilă de grantului de călătorie – 1200 Euro.

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de cerere anexat și să expediați formularul completat la adresa de e-mail: o.bitca@uwf.org.ua

Informații suplimentare la tel: (0373) 6 10 84 908

IMPORTANT

Echipa proiectului va depune toate eforturile pentru a asigura siguranța comunicării cu solicitanții.

FORMULAR DE APLICARE

Nume și prenume
Anul nașterii
Date de contact (e-mail, mobil, fix, skype)
Persoana de recomandare Nume și prenume:

Instituția:

E-mail:

Postul ocupat în organizație / grupul de inițiativă pe care îl reprezentați?

Durata activării în domeniul drepturilor omului, fetelor și femeilor?

Responsabilitățile Dvs în cadrul organizației/ grupului de inițiativă
Informația despre organizație /grup de inițiativă – scop, activități, realizări, dificultățile cu care vă confruntați
Eveniment pentru care solicitați suport: denumire, data, locul desfășurării, formatul desfășurării (conferință, masă-rotundă, instruire, seminar, etc)
Ați vizitat acest eveniment anterior?
Care este scopul participării Dvs la eveniment?
Ce beneficii, prin participarea Dvs, veți aduce organizației/ grupului de inițiativă pentru drepturile omului (femei /LGBTI)?
Valoarea preconizată a suportului (dați o descriere detaliată a bugetului) Linia bugetată – costul – per total

Linia bugetată costulper total

Linia bugetată – costul – per total

– €

– €

Total: …. €

Sursele din care ați aflat despre concurs?

 

______________________________________________________________

IREX Европа, общественная организация из Франции, и национальный партнёр Украинский Женский Фонд реализуют инициативу, направленную на поддержку и усиление навыков по адвокации у молодых женщин, которые продвигают права женщин в своей стране. Эта инициатива продлится 2 года с участием 5 стран Евразии и поддержке Европейского Союза.

В рамках данной инициативы мы предлагаем поддержку для поездок (тревел гранты), чтобы обеспечить возможность участия активисток в национальных, региональных и международных мероприятиях, посвященных защите прав женщин и девушек.

О ВОЗМОЖНОСТИ

Путём предоставления тревел грантов мы поощряем молодых активисток-правозащитниц, а также членов правозащитных организаций, продвигающих права женщин в Украине, участвовать в национальных, региональных и международных мероприятиях, посвященных правам женщин и девушек. Тревел гранты имеют целью способствовать общению между активными молодыми лидерками, которые недавно присоединились к правозащитному движению, обмену знаниями и лучшими практиками, а также повышению видимости молодых лидерок в регионе.

Оказываемая поддержка может покрывать расходы, связанные с участием в:

a) Международных мероприятиях, например: Международный женский форум, Конференция по женскому лидерству, Глобальный форум по правам человека, Женевский саммит по правам человека и демократии, Женский форум AWID тому подобное.

b) Региональных и национальных мероприятиях, например Meta фестиваль, организованный MakeOut (Беларусь) фестиваль DOTYK (Беларусь) Евразийский женский форум и тому подобное.

Заявки на участие в мероприятии необходимо подавать не позднее, чем за 40 дней до его начала.

О ВАС

Мы приглашаем участвовать в конкурсе тех, кто:

идентифицируют себя женщинами, включая транс-женщин, гендерквир и небинарных лиц, которые идентифицируют себя в большей степени женщинами

борются за права человека/права женщин и имеют опыт в активизме

в возрасте от 18 до 30 лет с опытом пребывания в правозащитном движении не более 2 лет

имеют молдавское гражданство и сейчас проживают в Молдове.

Предпочтение будет отдаваться аппликанткам, которые проживают в сельской местности или имеют незначительный опыт участия в подобных мероприятиях и/или кроме данной возможности не могут попасть на подобные мероприятия.

Максимально возможная сумма тревел гранта – 1200 Евро.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить аппликационную форму, прилагаемую ниже, и отправить заполненную форму по электронной почте: o.bitca@uwf.org.ua

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефону: (0373) 6 10 84 908.

ВАЖНО

Команда проекта приложит все усилия для обеспечения безопасности общения с аппликантками.

БЛАНК ЗАЯВКИ

Фамилия и имя

Дата рождения

Контактные данные (е-мэил, моб. телефон, скайп)

Лицо, которое может дать рекомендацию

Фамилия и Имя:

Организация:

E-mail:

Должность в организации/инициативной группы, которую вы представляете?

Как давно Вы работаете в сфере прав человека, а именно женщин и девушек?

Ваши обязанности в организации / инициативной группе

Информация про организацию/инициативную группу – цель, деятельность, достижения, трудности, с которыми сталкивается

Мероприятие, для участия в котором Вы просите поддержку: название, даты, место проведения, формат мероприятия (конференция, форум, тренинг, семинар и т.д.)

Имели ли Вы возможность посетить это мероприятие раньше?

Какова цель Вашего участия в мероприятии?

Каким образом Ваше участие в мероприятии принесет пользу Вашей организации / правозащитном движении (женском / ЛГБТИ)?

Ожидаемая сумма поддержки (обозначьте детальный бюджет)

– Статья бюджета – стоимость – сумма €

– Статья бюджета – стоимость – сумма €

– Статья бюджета – стоимость – сумма €

– €

– €

– Общая сумма: …. €

Как Вы узнали про конкурс?

Scrie un comentariu