Gender-Centru anunţă concurs prin cerere de oferte în vederea selectării unui/unei formator/are – expert/ă care să presteze servicii de instruire, folosind metode de predare interactive în cadrul  programul de instruire în domeniul egalității de gen a funcționarilor publici din cadrul APC și APL.

Programul de instruire este parte componentă a proiectului „Participarea echilibrată în procesul decizional”. Proiectul este realizat în perioada iunie 2018 – februarie 2020 de către Gender-Centru și Clubul Politic al Femeilor 50/50 în cadrul Acordului de cooperare cu UN Women finanţat de Guvernul Suediei și UN Women.

Gender-Centru este responsabil de implementarea Obiectivului 1 din cadrul Proiectului „Participarea echilibrată în procesul decizional”: Consolidarea capacităților funcționarilor publici din sectorul executiv la nivel central și local pentru integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare și analiza politicilor, planurilor și bugetelor legale din perspectiva de gen. Realizarea obiectivului se va desfășura prin 2 Loturi de instruire:

Lot 1: Modulul I „Valorificarea dimensiunii de gen în procesul decizional”. Programul de formare se va desfășura în  5 sesiuni de instruire cu durata de o zi, pentru 50 de funcționari publici de la APC și APL nivelul II.  Programul de foramarea are drept scop fortificarea capacităților de analiză și integrării dimensiunii de gen  în politicele și planurile de activitate ale instituțiilor, în vederea implementării Strategiei pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați (2017-2021).

Cei 50 de funcționari publici vor fi împărțiți în 2 grupe, fiecare grup va participa la un program de formare în domeniul egalității de gen timp de 5 zile.

Lot 2:  Modulul II  – consolidarea capacităților a 50 de reprezentanți ai APC în domeniul securității, cu referire la Rezoluțiile privind femeile, pacea și securitatea, inclusiv Rezoluția 1325. Modulul II se va desfășura în 2 zile (durata de 8 ore) pentru 25 de participanți.

Obiectivul concursului: Selectarea unui/unei formator/are – expert/ă care să presteze servicii de instruire, folosind metode de predare interactive pentru Programul de formare în domeniul egalității de gen pentru funcționarii publici de la nivel central și local. Candidații/candidatele pot expedia oferta pentru următorele module (cu durata de o zi- 8 ore), oferta paote fi pentr-un singur modul sau/și mai multe module:

  1. Buna Guvernare și Egalitatea de Gen
  2. Gender în procesul decizional
  3. Discriminarea în bază de gen
  4. Analiza impactului de gen
  5. Bugetarea Sensibilă la Gen (BSG)
  6. Dimensiunea de Gen în sectorul de securitate și apărare

Plata pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerate prin virament bancar după finisarea Modulului, şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între Gender-Centru și formator/formatoare.

Cerinţe faţă de candidaţi/e:

– Licență sau masterat în științe sociale;

– Cunoștințe: egalitatea de gen, drepturile omului, administrație și management, politici publice;

– Experienţă de lucru în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau organizaţii

internaţionale în domeniul justiției sau drepturilor omului – minim 3 ani;

– Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 3 ani de experienţă);

– Livrarea training-urilor în domeniul egalităţii de gen, gender mainstreaming, securitate inclusive, BSG;

– Abilităţi excelente de comunicare, prezentare şi interpersonale;

– Abilităţi de a lucra în echipă şi independent;

– Devotament, entuziasm şi motivaţie.

Candidații/tele interesați/-te vor expedia OBLIGATORIU următoarele documente la adresa de e-mail: lozinschin@gmail.com 

– CV-ul;

– Lista training-urilor livrate în domeniul egalității de gen;

– Metodologia utilizată pentru livrarea training-ului, care va cuprinde tematicile abordate cu descrierea

acestora, metodele folosite, sarcina practică pentru participanţi;

– Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă;

– Oferta financiară, remunerarea estimată pentru o zi de instruire.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 10 iulie 2018.

Pentru informații suplimentare:

Nina Lozinschi, tel. 069215456, email:lozinschin@gmail.com

Sursa: www.civic.md

Sursa Foto: www.cciph.ro/curs

Scrie un comentariu