În data de 31 iulie 1994 a intrat în vigoare Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 87-XIII din 28.04.1994. Republica Moldova a aderat la Protocolul Opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei prin Legea nr. 318-XVI din 15.12.2005, acesta intrând în vigoare pentru ţara noastră la 28.02.2006.

Asigurarea promovării egalităţii de gen în viaţa economică, politică şi socială a femeilor şi bărbaţilor din Moldova constituie baza respectării drepturilor umane fundamentale ale tuturor cetăţenilor ţării.

Republica Moldova a înregistrat progrese în eliminarea discriminării faţă de femei, prin revizuirea unui şir de acte legislative pe dimensiunea de gen, perfecționarea continuă a cadrului normativ și instituțional în raport cu standardele internaționale. Actualmente țara dispune de un mecanism instituțional bine definit prin Legea asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (2006), și complementat prin Legea nr.71/2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. La adoptarea Legii nr. 71 a contribuit și Platforma pentru Egalitate de Gen prin campanie amplă de advocacy.

Menționând eforturile Guvernului Republicii Moldova în domeniul promovării și asigurării principiului egalității de gen, constatăm existența mai multor discrepanțe dintre egalitatea de gen ”de jure” și ”de facto”.

Astfel, sunt încă înregistrate încălcări şi dificultăţi în domeniul respectării drepturilor femeilor. Îndeosebi, femeile din grupurile vulnerabile (femei cu dizabilităţi şi din instituţii rezidenţiale, femei în etate, femeile din mediu rural) se confruntă cu cele mai mari dificultăţi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor. La fel, sunt înregistrate deficiențe cu privire la prevenirea și combaterea hărţuirii sexuale şi publicității sexiste, traficului şi violenței în familie, asigurarea angajării femeilor, a drepturilor sexual-reproductive ale femeilor ș.a.

În calitate de problemă importantă rămâne eficientizarea funcționalității mecanismului instituțional.

Astfel, considerăm necesară revigorarea activității Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați, sporirea capacităţii Guvernului în calitate de catalizator şi promotor al experienţelor iniţiate prin implementarea egalităţii de gen în politicile naţionale. Formarea şi fortificarea competenţelor specialiştilor, inclusiv a funcţionarilor publici, reprezintă o pre-condiţie importantă în asigurarea unei activităţi eficiente a structurilor abilitate.

Scrie un comentariu