Biroul Permanent

Biroul Permanent este organul de conducere a Platformei, fiind compus din minimum 7 membri/membre ( sau alt număr impar mai mare) aleși la Adunarea Generală a Platformei, pe o durată de minim 3 luni.

Membrii Biroului Permanent aleg prin rotație, din rândurile acestora Preşedintele/ Preşedinta și Vicepreşedintele/Vicepreşedinta Biroului Permanent. O dată în 3 luni membrii Biroului Permanent elaborează un raport de activitate pe care îl prezintă membrilor platformei, iar persoanele cu cea mai mică performantă sunt înlocuiți cu alți membri activi ai platformei, prin votul a 50+1 din cei prezenți la ședință.

Şedinţele Biroului Permanent sunt deschise pentru membrii Platformei, care au loc după necesitate, dar nu mai rar de o dată în lună. Şedinţele extraordinare ale Biroului pot fi convocate la solicitarea a jumătate plus 1 din membrii Platformei sau la solicitarea Președintelui/Președintei, Vicepreședintelui/ Vicepreședintei sau Secretariatului. Şedinţele sunt deliberative dacă la şedinţă participă cel puţin jumătate plus unu din membri. Ordinea de zi a şedinţei este elaborată de către Secretariat, în consultare cu membrii Biroului Permanent, fiind ulterior transmisă membrilor Platformei pentru informare cu cel puțin 1 zi înainte de ședință

În cadrul ședințelor Biroului Permanent poate adopta decizii organizatorice/operațional cu votul a jumătate plus unu din numărul total de voturi, votul poate fi exprimat şi prin intermediul mijloacelor electronice (Skype, e-mail).

Deciziile Biroului Permanent al Platformei vor fi aduse la cunoștința membrilor Platformei prin intermediul proceselor-verbale ale ședințelor, care vor fi transmise ulterior tuturor membrilor Platformei – în timp util – prin e-mail.

Mai multe detalii în Regulamentul Platformei pentru Egalitate de Gen.