Members

Gender-Centru

Președintă

Gender-Centru activează din 1998, înregistrată în februarie 2000 este un ONG de cercetare și de formare, cu o echipă de membri instruiți profesional în diferite domenii de cercetare axate pe probleme de gen și de dezvoltare. Centrul este format din 15 specialiști (profesori, psihologi, juriști, jurnaliști etc.) care lucrează pe bază de voluntariat.
Misiunea Centrului este promovarea egalității de gen ca fiind unul dintre principiul de bază pentru consolidarea democrației în societatea moldovenească.

GENDER CENTER

Gender Center operates since 1998, recorded in February 2000 as an NGO providing research and training, with a professionally team trained in different areas of research focused on gender and development. The center consists of 15 professionals (teachers, psychologists, lawyers, journalists, etc.) who work on a voluntary basis.

The Center's mission is to promote gender equality as one of the basic principle of strengthening democracy in the Moldovan society.

Gender-Centru

Președintă

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

Membru

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) creat în anul 1998, se afirma in calitate de structura neguvernamentala care pledeaza pentru implementarea conceptului egalitatii de gen in toate domeniile vietii, promovarea politicilor publice in domeniu, abordarea problemelor ce tin de rolul femeii in societate si abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei, fiind concomitent si un centru de documentare, informare si instruire pentru ONG-urile de profil si grupurile de initiativa.
Scop: Dezvoltarea si consolidarea resurselor si mecanismelor de abilitare echitabila a femeilor si barbatilor in vederea promovarii egalitatii de gen in Republica Moldova prin sustinerea unui demers coerent de influentare a politicilor.

PARTNERSHIP CENTER for DEVELOPMENT (PCD)

Partnership Center for Development (PCD) was created in 1998. Its areas of expertise include advocating for implementation of the concept of gender equality in all areas of life, promoting public policies in the field, addressing issues related to women's role in society and eliminating all forms of discrimination against women, being simultaneously a center for documentation, information and training for other NGOs and initiative groups.

+(373 22) 23-70-89

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

Membru

ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ”CASA MĂRIOAREI„

Membră

Asociația Împotriva Violenței în Familie  „Casa Mărioarei” este o asociație obștească, fondată în anul 2000, care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Pentru a oferi suport și protecție femeilor și copiilor  - victime a violenței în familie, în anul 2004 asociația a deschis un Centru de asistență de nivel național, primul în republică. Aici este asigurat gratuit accesul beneficiarelor la asistență socială, juridică, psihologică, medicală primară și adăpost. De la fondare și până în prezent de servicii specializate profesioniste au beneficiat peste 15 mii de femei si copii, supuși violenței domestice.

ASSOCIATION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE IN  ”MĂRIOARA’S HOME„

Association Against Domestic Violence  ”Marioara’s Home„ is a non-governmental organization founded in 2000 that works to prevent and combat domestic violence. To provide support and protection to women and children - victims of domestic violence - the association has opened a shelter in 2004 to offer assistance at the national level and being first shelter opened in the country. Beneficiaries of the shelter have free access to social, legal and psychological assistance, as well as primary healthcare. Since its foundation, over 15 thousand women and children, victims of domestic violence benefited from its specialized professional services.

 

ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ”CASA MĂRIOAREI„

Membră

Ana Gurău

Membră

Cu studii de filosofie, politici publice și economie, Ana posedă o vastă experiență în managementul proiectelor, atît în sectorul privat, cît și în organizații non-guvernamentale. În Chișinău, a activat în domeniul prevenirii traficului de femei, iar apoi a lucrat în calitate de consultant pe politici și norme fiscale în Budapesta. Din 2015, Ana activează în cadrul unei organizații internaționale din Geneva. Este interesată de teoria critică și feminism, cu aplicări în studii economice și dezvoltare internațională.

ANA GURĂU

Completing studies in philosophy, public policy and economics, Ana has extensive experience in project management, both in the private sector and non-governmental. In Chisinau, she worked in the sector of preventing trafficking of women, and then worked as a consultant on political and fiscal rules in Budapest. Since 2015, Ana works within an international organization in Geneva. She is interested in critical theory and feminism with applications in economics and international development.

Ana Gurău

Membră

Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

Membră

Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova – AFAM este o comunitate a cărei misiuni este susţinerea creşterii potenţialului feminin în domeniul antreprenorial şi managerial în Republica Moldova. Creată în mai 2013, AFAM este o asociaţie care promovează femei în afaceri, sprijină progresul lor în managementul corporativ şi facilitează emanciparea lor economică şi socială. Asociaţia promovează afirmarea femeilor antreprenoare şi femeii-manageri în calitate de factor important al dezvoltării economice locale şi naţionale.

ASSOCIATION OF WOMEN ENTREPRENEURS FROM MOLDOVA (AFAM)

Association of Women Entrepreneurs from Moldova – AFAM is a community of women which mission is to support women to grow their roles in entrepreneurship and managerial business sector in Moldova. AFAM was created in May, 2013 and promotes women in business, supports their progress in corporate management and facilitates their economic and social emancipation.

Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

Membră

Asociația Obștească “Femeia Modernă”

Membră

Asociația Obștească “Femeia Modernă” este o organizație non-guvernamentală, fondată în anul 2005, în raionul Orhei, avînd drept misiune promovarea și apărarea drepturilor femeilor, asigurarea egalității șanselor și a participării publice democratice a femeilor din comunitățile rurale, dezavatajate din raionul Orhei.

ASSOCIATION ”MODERN WOMAN„

Association Modern Woman is a non-governmental organization, founded in 2005 in Orhei with the mission of promoting and protecting women's rights, ensuring equal opportunities for rural women and securing their participation in the public sphere.

Asociația Obștească “Femeia Modernă”

Membră

Asociația Promo-LEX

Membră

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.
Asociația Promo-LEX a fost constituită în anul 2002 și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Numărul de înregistrare – 2278. Promo-LEX este o organizație apolitică, nonprofit care deține Certificat de Utilitate Publică și îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

ASSOTIATION ”PROMO-LEX„

Promo-LEX is a nongovernmental organization that aims to develop democracy in Moldova, including in the Transnistrian region by promoting and defending human rights, monitor democratic processes and strengthening civil society. Promo-LEX was established in 2002. It is an apolitical non-profit and it holds the Certificate of Public Utility.

Asociația Promo-LEX

Membră

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD)

Membru

Asociaţia Obştească Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) fondată la data de 14 iulie 2006, urmăreşte producerea unei schimbări pozitive în viaţa fiecărui om - “persoană cu dizabilităţi” pentru a ne bucura împreună de exercitarea drepturilor şi libertăţilor lor. CAJPD este o organizaţie naţională a societăţii civile care pledează pentru apărarea, promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

CENTER FOR LEGAL ASSISTANCE FOR PEOPLE WITH DISABILIES (CAJPD)

Center for Legal Assistance for People with Disabilities (CAJPD) was founded on 14th of July in 2006. It aims to produce positive changes in lives of people with disabilities. CAJPD is a national organization that promotes, fights for and monitors the respect of rights of people with disabilities.

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD)

Membru

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria)

Membră

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria) este o instituţie non-profit, apolitică şi independentă. Fiind primul şi până în prezent, unicul centru de reabilitare a victimelor torturii şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante din Republica Moldova, RCTV Memoria a fost fondat la 12 noiembrie 1999 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei la 7 decembrie 1999.
Din aprilie 2000 serviciile de reabilitare comprehensivă sunt, în continuu, oferite victimelor torturii, victimelor violenţei în familie şi violenţei sexuale, atât cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, precum şi refugiaţilor şi solicitanţilor de azil.

CENTER FOR REHABILITATION FOR VICTIMS OF TORTURE - "MEMORY"

Centre for Rehabilitation for Victims of Torture -"Memoria" is the first and so far the only rehabilitation center for victims of torture and inhuman and/or degrading treatment. It was founded on 12th of November in 1999. Since April 2000, it provides a comprehensive range of rehabilitation services that are continuously offered to victims of torture, victims of domestic violence and sexual violence to both citizens of Moldova, including from the Transnistrian, and region, refugees and asylum seekers.

(+373 22) 27 32 22

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria)

Membră

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO)

Membru

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO) fondată în 1999 este o organizaţie nonprofit pentru drepturile omului, advocacy şi democratizarea societăţii civile. CReDO este bine poziţionată şi cunoscută în Republica Moldova pentru imparţialitatea şi poziţia sa publică. CReDO acţionează cu mult curaj şi atitudine civică în soluţionarea problemelor de importanţă publică.
Viziunea: Institutii democratice stabile ale RM si drepturile omului respectate în conformitate cu traditiile Europene.

RESOURCE CENTER FOR HUMAN RIGHTS (CReDO)

Resource Center for Human Rights (CReDO) was founded in 1999 and it works in the field of human rights advocacy and democratic civil society. CReDO is well positioned and known in Moldova for its impartiality and public voice. Its vision for Moldova is to build stable democratic institutions and to respect, protect and promote human rights.

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO)

Membru

Asociaţia Obştească “Clubul Politic al Femeilor – 50/50”

Membră

Asociaţia Obştească “Clubul Politic al Femeilor – 50/50” a fost fondată în 1999 de un grup de femei active în viaţa publică şi politică. Misiunea organizaţiei este participarea activă a femeilor în luarea deciziilor într-un stat de drept, iar viziunea – o societate democrată condusă, în egală măsură, de femei şi bărbaţi.
Scopurile Asociaţiei:
- Participarea echilibrată a femeilor în procesul de luare a deciziilor în domeniul public şi politic într-un stat de drept.
- Eliminarea discriminării pe principiul de gen (sex).

ASSOCIATION ”WOMEN’S POLITICAL CLUB - 50/50„

Women's Political Club was founded in 1999 by a group of active women in political and public life. Its mission is to promote active participation of women in decision-making and to build a democratic society driven equally by women and men.

Asociaţia Obştească “Clubul Politic al Femeilor – 50/50”

Membră

Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova

Membră

”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova” este o asociație obștească, non-profit, apolitică, care activează din 1998 şi reprezintă o reţea naţională de organizaţii neguvernamentale de femei cu statut juridic, constituită prin libera manifestare a voinţei organizaţiilor de femei asociate. Forul îşi desfăşoară activitatea pe intreg teritoriul republicii cu scopul îmbunătăţirii statutului social al femeii din Republica Moldova. De la fondare și până în prezent, Forul Organizatiilor de Femei a consolidat peste 200 de organizatii de femei din ţară, care își aduc contribuţia în soluţionarea problemelor social-economice din ţară.În cadrul FOR-lui activează echipa de tineret „Reţeaua Tinerilor Gender Pro”, care participă activ în organizarea şi realizarea proiectelor de promovare a generaţiei în creştere.Forul este fondatorul ”Asociaţiei Impotriva Violenţei în Familie - Casa Marioarei”.

FORUM OF WOMEN'S ORGANIZATIONS FROM MOLDOVA

The Forum of Women's Organization from Moldova is a public and apolitical non-profit operating since 1998 and is a national network of women's NGOs. The Forum operates throughout the country in order to improve the social status of women from Moldova. Since its foundation to the present, the Forum of Women's Organizations has strengthened more than 200 women's organizations in the country. Within the Forum a youth network – Gender-Pro- has been developed to promote youth participation in advancing gender equality in Moldova. The Forum is the founder of the Association Against Domestic Violence – Marioara’s Home.

Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova

Membră

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM)

Membră

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM) este un grup informal format din persoane, femei și bărbați în diversitatea lor, interesate de promovarea ideilor feminste și a egalității de gen. GIFM și-a început existența și activitatea în anul 2014 și se află într-o dezvoltare continuă.

THE GROUP OF FEMINIST INITIATIVES FROM MOLDOVA

The Group Feminist Initiative from Moldova is an informal group made up of people, women and men in their diversity that are interested in promoting feminist ideas and gender equality. The Group began its existence and activity in 2014 and it is in continuous development.

Grupul de Inițiative Feministe din Moldova (GIFM)

Membră

Olga Nicolenco

Membră

Olga Nicolenco este magistră în Ştiinţe politice şi este specializată în managementul politic. Traineră în gender, comunicare și strategii electorale, comentatoare politică, prima și, deocamdată, singura femeie din Republica Moldova – bursieră National Endowment for Democracy (Washington, SUA). Este medic-funcționalistă la Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”. Fostă candidată la funcţia de primar general al Chişinăului şi autoare a ciclului de articole cu genericul „Portret Politic Feminin” în ziarul „Democraţia”. De asemenea a fost nominalizantă a Premiului Teatrului Satiricus „Ion Luca Caragiale” la categoria „Descoperirea politică a anului 2005”.

OLGA NICOLENCO

Olga Nicolenco completed her master in Political Science specializing in political management. She works as a trainer in gender studies, communication and electoral strategies, as well as a political commentator. Olga is the first and so far the only woman from Moldova to act as a fellow of National Endowment for Democracy (Washington, USA). She is also a doctor-functionalist within the Institute of Oncology "Cyril Draganiuc". Olga is a former candidate for mayor of Chisinau and an author of the series of articles entitled "Political Female Portrait", published in the newspaper "Democracy". She has been nominated for the award of Satiricus Theater "Ion Luca Caragiale" in the category "Political Discovery of 2005".

 

Olga Nicolenco

Membră

Nata Scobioală

Membră

Nata Scobioală este activistă civică, membră a Asociației ACI HYDE PARK și a Platformei pentru Egalitate de Gen. De asemenea, din anul 2012 este reporter și editor la Curaj.TV. De meserie, este cusătoreasă, fiind angajată în prezent la o fabrică de confecții din Chișinău.

NATA SCOBIOALĂ

Nata is a civic activist and a member of the Association HYDE PARK. Also, she is a reporter and editor at Curaj.TV since 2012. Nata is currently employed by a garment factory in Chisinau.

Nata Scobioală

Membră

Reţeaua pentru fete şi femeile Rome “Romano Alav” (RFFR)

Membră

Reţeaua pentru fete şi femeile Rome “Romano Alav” (RFFR) fondată în 2015 este un centru resursă pentru femei și fete rome pasionați de jurnalism, tehnologii informaționale, social, media și profesioniștii care activează în domeniul protecției și promovării drepturilor femeilor. De la crearea sa, în 2015, Asociația Obștească a implementat proiecte care au promovat dreptul femeilor și fetelor rome la libertatea de exprimare, opinie, participare, asociere, protecție și incluziune și dreptul la un mod de viață sănătos.
Viziunea organizației este ca femeile și fetele rome din R. Moldova să fie participante active în societate și în procesul de luare a deciziilor asupra problemelor care-i vizează direct, iar Vocea lor să creeze un flux informaţional care să sensibilizeze opinia publică despre problemele specifice cu care se confruntă toți femei și fete rome.

NETWORK OF ROMANI WOMEN AND GIRLS "ROMANO ALAV" (RFFR)

The Network was founded in 2015 and acts as a resource center for Romani women and girls. Since its creation in 2015, the NGO has implemented projects focused on promoting Roma women and girls’ rights to freedom of expression, opinion, participation, association, protection and inclusion, as well as the right to a healthy lifestyle. The vision of the organization is that Roma women and girls from Moldova should be active participants of the society and should be able to make their own decisions on issues that directly affects them.

Reţeaua pentru fete şi femeile Rome “Romano Alav” (RFFR)

Membră

Asociaţia Obştească „Femeia pentru Viitor”

Membră

Asociaţia Obştească „Femeia pentru Viitor”  a fost înregistrată în anul 2005 , orașul Ungheni, fiind una dintre cel mai active organizații din localitate.

Scopurile organizației :

- Reunirea intelectuală şi organizatorică a femeilor ce activează în domenii public şi politic din or. Ungheni R Moldova şi din regiunile limitrofe în vederea sprijinirii şi stimulării procesului de reformare şi afirmare a unei societăţi deschise şi democratice

-  Contribuire la creşterea gradului de participare a femeilor la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală

-  Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor prin participare activă la procesul de luare a deciziilor

 

ASSOCIATION ”WOMAN FOR THE FUTURE”

”Woman for the Future„ was founded in 2005 in Ungheni and it is one of the most active organizations in the town.

The goals of the organization are:

- Bring together the intellectual and organizational skills of women working in the public and political fields in Ungheni town and neighboring regions to support and stimulate the reform and affirmation of an open and democratic society.

- Increase women's participation in resolving issues related to local development

- Improve people’s quality of life through active participation in the decision-making process

Asociaţia Obştească „Femeia pentru Viitor”

Membră

Institutul de Rezolvare a Conflictelor “INRECO”

Membru

Asociaţia obştească Institutul de Rezolvare a Conflictelor “INRECO” este o organizaţie apolitică, non-profit, fondată în anul 2003, pentru realizarea drepturilor civile, sociale şi culturale. Scopul general al INRECO este de a contribui la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în contextul reîntregirii teritoriale şi integrării europene prin realizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane şi soluţionare a situaţiilor de conflict.

Activitatea INRECO este orientată spre:

  1. Programe şi strategii de dezvoltare socio-economice;
  2. Dezbateri publice în diferite domenii;
  3. Oferirea consultaţiilor beneficiarilor;
  4. Cercetări, analize, instruiri;
  5. Studii de piaţă, sondaje sociologice, anchetări;
  6. Programe şi proiecte de cooperare şi colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile analogice.

THE INSTITUTE OF CONFLICT RESOLUTION "INRECO"

The Institute of Conflict Resolution "INRECO" is an apolitical non-profit founded in 2003. INRECO purpose is to contribute to socio-economic development of the country in the context of territorial reunification and European integration through the implementation of programs of human resources development and resolving conflict situations. INRECO activity is focused on programs and strategies for socio-economic development; public debates in various fields; counseling services to beneficiaries; research, analysis, training; market studies, opinion polls, surveys; programs and projects of cooperation and collaboration with other organizations and associations.

(+373 22) 855 077

Institutul de Rezolvare a Conflictelor “INRECO”

Membru